RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych | nagrywanie rozmów telefonicznych

W związku z przetwarzaniem Pani /Pana danych osobowych informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuje że :

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych jest Marek Pasternak OTOBUS z siedziba przy al. Józefa Piłsudskiego 76/206, 10-450 Olsztyn, tel. 22 247 22 22 e-mail: biuro@oto-bus.pl
 2. Rozmowy będą nagrywane w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:
  – w celach związanych z obsługą klientów oraz kontrahentów za pośrednictwem infolinii, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz sprawne zarządzania systemami i świadczonymi usługami w zakresie transportu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
  – w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej oraz bezpieczeństwa osób prowadzących rozmowę telefoniczną – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w szczególności potrzebę doskonalenia jakości świadczonych usług,
  – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w postaci dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami.
 3. Kontynuowanie połączenia, po wysłuchaniu komunikatu, że rozmowy mogą być nagrywane oznacza wyrażoną przez Państwa dobrowolną i świadomą zgodę na nagrywanie rozmowy telefonicznej.
 4. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  1) Podmiot obsługujący system rejestracji rozmów telefonicznych,
  2) Podmioty świadczące pomoc prawną dla Administratora,
  3) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach jakie wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Dane zawarte w nagraniach rozmów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu nagrania, po tym czasie zostaną trwale usunięte poprzez nadpisanie ich nowymi nagraniami. W przypadku gdy nagrania będą stanowiły materiał dowody, okres przechowywanie ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych (w sytuacji jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy) a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.